Nếu các bạn không xem được bộ phim này, hãy đọc qua